Sayın : Nuriye BAYKAL mirasçıları

(Nergiz ALTUNKAYNAK – Ümmühani YÖNET – Melek EMEN – Dilek AVCI)

            Belediye Başkanlığımıza verilen dilekçeye  istinaden yapılan incelemelerde; Beldemiz, Saray Mah, Köşk Yolu Sok. No:12 kapı numaralı adreste ve 293 ada 11 parsel sayılı yerdeki yapının ekteki Maili İnhidam tutanağından anlaşılacağı üzere taşıyıcı sisteminin meri deprem yönetmeliğine uygun olmadığı ve metruk yapı olduğu Belediyemiz teknik elemanlarınca tespit edilmiştir.

            Bahse konu ile ilgili, 3194 Sayılı İmar kanununun Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar başlıklı 39. Maddesinde (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)

            “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.

            Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” Denilmektedir.

            3194 Sayılı İmar Kanunun 39.Maddesine ve Maili İnhidam Tutanağına istinaden bahse konu yapının, tarafınıza tebliği  tarihinden itibaren 10 gün içinde malikin mirasçıları olarak tarafınızca yıktırılması gerekmektedir.

            Yapının belirtilen süre içinde yıkılmaması halinde gereği Belediyemizce yapılacak olup, ilgili Kanun hükümleri doğrultusunda, masrafın %20 fazlası ile yapı sahibinin mirasçıları olarak tarafınızdan karşılanacağı hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 Zafer TOKGÖZ

                                                                                                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

Scroll to Top
Scroll to Top