Taşınmaz Satış İhalesi / İhale Kayıt No: 2886/4 / Tarih: 28.06.2017
T.C
BAHÇELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
TAŞINMAZ SATIŞ ŞARTNAMESİ
28/06/2017
 
1-    GENEL HÜKÜMLER
 
1.1.            Mülkiyeti Bahçeli  Belediye Başkanlığına ait  taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K’ nun 1 ve 45. Maddesi gereği açık artırma açık teklif suretiyle suretiyle satışa çıkartılmıştır.
1.2.            İhale 28 HAZİRAN.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da  Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
1.3.            Taşınmaz pafta M33a18d4, ada 373, parsel 39 da kayıtlı 64.667,74m2  olup muhammen bedeli 970.016,10TL ve %3 geçici teminat bedeli ise 29.101,00 TLdir.

1.4.            İhaleye katılmak için en son geçici teminat yatırma tarihi 28 HAZİRAN 2017 saat 09:45 dır. İhaleye katılma evrakları 28 HAZİRAN.2017saat 09:45 e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Geçici teminat bedeli yatırılsa dahi Belediyeden belirtilen tarihe kadar ihale katılım belgesi almayanların teminatları hükümsüz sayılır.

1.5.            İhale Şartnamesi 50,00 TL ücret karşılığı Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden Temin Edilecektir.
1.6.            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
2-            ÖDEMELER
 
2.1.            İhaleyi alan, bedelin % 6’sı kadar kesin teminat bedelini belediyemiz tahsilat servisineyatırmak zorundadır. Kati teminat bedelini belirtilen tarihte yatırmayanların geçici teminatları Belediye adına irat kaydedilecektir.
2.2.            İhaleyi alan, taşınmaz bedelinin %33 lük kısmını peşin olarak Belediye tahsilat veznesine yada belediyemize ait Ziraat Bankası Bor Şubesi TR340001000216337765925001 nolu  hesabına, kalan  %67lik kısmını 2 eşit taksitle aylık ödemek zorundadır. Ödemeler her ayın 16 sında  sona erecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan ödemeler ile ilgili olarak 6183 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır. İlk taksit 07.07.2017 tarihindedir.
2.3.            Herhangi bir sebeple taksitlerini 2 ay üst üstte geciktiren şahıs hiçbir hak talebinde bulunamayacak, satış işlemi  iptal edilecek ve teminatlar Belediye Başkanlığımız adına irat  olarak kaydedilecektir. Bu hususun takibi ile ilgili bütün yasal sorumluluk Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne aittir.
2.4.            Son taksit tarihine kadar taksidi kalan yüklenicilerin ihaleleri feshedilip, kati teminat ve geçici teminat bedelleri Belediyeye irat kaydedilecektir. Bu konunun takibinin sorumluluğu Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk-Tahsilat Servisine aittir.
2.5.            Taşınmaz satış bedellerine KDV(%18) dahildir.Taşınmazların satış bedelleri üzerinden % 0,569 oranında damga vergisi alınacaktır.
3-            TAPU İŞLEMLERİ
 
3.1.            Tapu devri, taksitlerin bitiminden sonra yapılacaktır.
3.2.            Taşınmazların tapu masraflarının tamamı alıcıya aittir.
3.3.            İhaleyi alan yüklenici dışında hiçbir suretle tapu Belediye tarafından başka bir şahsa devredilemez.
3.4.            Taşınmaz taksitlerinin tamamını ödeyen yüklenici, taksitlerin bitimini müteakip dilekçe ile müracaat edip kati teminatlarını ve tapu devri yazılarını Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler.
3.5.            İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, yükleniciye aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek yükleniciye aittir. Taşınmazın ölçümü ve harita işlemleri de yükleniciye aittir.
4-            TAŞINMAZLARIN İMAR VE ALT YAPI DURUMU
 
4.1.            Taşınmaz  imarlı olup, tamamı müstakil tapuludur.
4.2.            Taşınmazın ölçüm işleri ve haritacılık işleri yükleniciye ait olacaktır.
4.3.            2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.
5-            İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
5.1.            Geçici teminat dekontu
5.2.            Borcu Yoktur Belgesi. ( Belediyemizden temin edilecektir.)
5.3.            Yerleşim Yeri Belgesi(İlçe Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan)
5.4.            İhale Şartnamesi Makbuzu 50,00 TL ücret karşılığı Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden Temin Edilecektir.
5.5.            İhaleyi alan yüklenici şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
5.6.            Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı yüklenici tarafından imzalanmak zorundadır )
5.7.            Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)
5.8.            İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
5.9.            Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
5.10.        İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
5.11.        Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
5.12.        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
5.13.        Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6-            DİĞER ESASLAR
6.1.            Geçici teminat da ismi yazılı şahıs haricinde başka birisi ihaleye katılamaz. Katılabilmesi için noter vekâleti bulunması gerekir.
6.2.            İhale için müracaat eden yüklenici dışında ikinci şahıslar ihaleye katılamaz.
6.3.            Kişi,kurum şirket kooperatif adına ihaleye katılacaklar yetki belgeleri ile ihaleye katılacaklardır.
6.4.            İhale komisyonunun uygun fiyat bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6.5.            İhaleye katılacak yükleniciler Belediyemizden borcu yoktur belgesi alacaktır. Borcu olanlar ya da borcunu ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
6.6.            İhaleye girecek yükleniciler kanuni ikametgâhlarını ibraz edeceklerdir.
6.7.            Satışı yapılacak parsel imar durumlarını gösteren haritalar ile askıya çıkartılmıştır.
6.8.            İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen Serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
6.9.            Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Yasası ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
6.10.        İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Bor Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.11.        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
6.12.        İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
Zafer TOKGÖZ
Belediye Başkanı
 
 
Scroll to Top
Scroll to Top